Ing. Gabriela Jurišová
Tel.: 038/5320 469, 0903 237 642, jurisova@stonline.sk
Ing. Gabriela Jurišová
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5320469, 0903 237 642
Ing. Ján Juriš
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
038/5323051, 0907 742 849

VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA – spracovávame:

~ hlavná kniha

~ účtovný denník

~ saldokonto odberateľov a dodávateľov – zoznam faktúr, prehľad o úhradách a neuhradených faktúrach

~ ročná účtovná uzávierka – zostavenie ročných výkazov

~ daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb